Übereinkommen, betreffend den Schutz der Urheberrechte an Werken der Literatur, Kunst und Photographie zwischen dem Deutschen Reiche und Oesterreich-Ungarn

Gesetzestext
korrigiert
Titel: Uebereinkommen, betreffend den Schutz der Urheberrechte an Werken der Literatur, Kunst und Photographie zwischen dem Deutschen Reiche und Oesterreich-Ungarn.
Abkürzung:
Art:
Geltungsbereich:
Rechtsmaterie:
Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1901, Nr. 17, Seite 131–138
Fassung vom: 30. Dezember 1899
Ursprungsfassung:
Bekanntmachung: 14. Mai 1901
Inkrafttreten:
Anmerkungen:
aus: {{{HERKUNFT}}}
Quelle: Scan auf Commons
Editionsrichtlinien zum Projekt
Tango style Wikipedia Icon.svg Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia
Bild
[[Bild:{{{BILD}}}|200px]]
Um eine Seite zu bearbeiten, brauchst du nur auf die entsprechende [Seitenzahl] zu klicken. Weitere Informationen findest du hier: Hilfe
[[Index:|Indexseite]]

[131](Nr. 2760.) Uebereinkommen, betreffend den Schutz der Urheberrechte an Werken der Literatur, Kunst und Photographie zwischen dem Deutschen Reiche und Oesterreich-Ungarn. Vom 30. Dezember 1899.
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen des Deutschen Reichs, einerseits, Ő Felsége a német császár, Poroszország királya, a Németbirodalom nevében, egyfelől
und
és
Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn, andererseits,
Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya, másfelől
von dem Wunsche beseelt, die Urheberrechte an Werken der Literatur, Kunst und Photographie in den beiderseitigen Staatsgebieten in wirksamer Weise zu sichern, haben beschlossen, zu diesem Behuf ein besonderes Uebereinkommen zu treffen und demgemäß zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:
attól az óhajtól indittatva, hogy az irodalmi, művészeti és fényképészeti művekre vonatkozó szerzői jogokat mindkét fél államterületein hathatós módon biztositsák, e végett külön egyezmény kötését határozták el és ehhez képest meghatalmazottjaikká kinevezték:
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
Ő Felsége a német császár, Poroszország királya
Allerhöchstihren Staatsminister, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Herrn Bernhard Grafen von Bülow,
gróf Bülow Bernát urat, állam - ministeret és a birodalmi külügyi hivatal államtitkárját, stb. stb.
und [132]
és
Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn:
Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya
Allerhöchsteren Kämmerer und Wirklichen Geheimen Rath etc. etc., außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, König von Preußen, Herrn Ladislaus Szögyény-Marich von Magyar-Szögyén und Szolgaegyháza,
magyar - szőgyéni és szolgaegyházi Szőgyény-Marich László urat, aranykulcsosát és val. belsőtitkos tanácsosát, stb. stb. rendkivüli és teljhatalmú nagykövetét Ő Felsége a német császár, Poroszország királya udvaránál,
welche, nachdem sie sich gegenseitig ihre Vollmachten mitgetheilt und dieselben in guter und gehöriger Ordnung befunden, die folgenden Artikel vereinbart haben: kik, miután egymással meghatalmazásaikat közölték és azokat jó és kellő rendben találták, a következő czikkekben állapodtak meg:

Artikel I.Bearbeiten

Jedes Werk der Literatur, der Kunst und der Photographie, welches in den Staatsgebieten eines der vertragschließenden Theile einheimisch ist, wird in den Staatsgebieten des anderen Theiles, wenn es nicht auch dort als einheimisch anzusehen ist, den dort für Werke gleicher Art durch die inländische Gesetzgebung jeweils gewährten Schutz auf Grund dieses Uebereinkommens genießen.

I. czikk.Bearbeiten

Minden irodalmi, művészeti és fényképészeti mű, mely a szerződő felek egyikének államterületein hazai mű, a másik fél államterületein, hacsak nem tekintendő ott is hazainak, az ott ily nemű művek számára a belföldi törvényhozás által mindenkor biztositott védelmet fogja a jelen egyezmény alapján élvezni.
Der vertragsmäßige Schutz wird jedoch nicht gewährt, wenn das Werk dort, wo es einheimisch ist, überhaupt keinen gesetzlichen Schutz genießt. Er soll ferner nicht länger bestehen, als der gesetzliche Schutz dort dauert, wo das Werk einheimisch ist.
A szerződésszerű védelemnek azonban nincs helye, ha a mű ott, a hol az hazai mű, egyáltalában, nem élvez törvényes védelmet. E védelem továbbá nem áll fenn hosszabb ideig, mint a meddig a törvényes védelem ott tart, a hol a mű hazai mű.

Artikel II.Bearbeiten

Als einheimisch gilt ein Werk, wenn auf dasselbe vermöge seines Erscheinungsorts [133] oder vermöge der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes seines Urhebers die betreffende inländische Gesetzgebung Anwendung findet.

II. czikk.Bearbeiten

Hazainak kell tekinteni valamely művet, ha arra megjelenésének helyénél, vagy szerzőjének honosságánál vagy lakóhelyénél fogva az illető belföldi törvényhozás nyer alkalmazást.

Artikel III.Bearbeiten

Im Verhältnisse zwischen dem Deutschen Reiche und den im Oesterreichischen Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern ist der vertragsmäßige Schutz von der Erfüllung nur der Bedingungen und Förmlichkeiten abhängig, welche durch die Gesetzgebung des Theiles vorgeschrieben sind, in dessen Gebiete das betreffende Werk einheimisch ist.

III. czikk.Bearbeiten

A Németbirodalom és az ausztriai birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok közti viszonyt illetőleg a szerződésszerű védelem csak azoknak a föltételeknek és alakszerűségeknek betöltésétől függ, melyeket annak a félnek törvényhozása határoz meg, a melynek területén az illető mű hazai mű.
Dagegen ist im Verhältnisse zwischen den Ländern der Ungarischen Krone und dem Deutschen Reiche der vertragsmäßige Schutz davon abhängig, daß hinsichtlich der Bedingungen und Förmlichkeiten nicht nur den Gesetzen und Vorschriften des vertragschließenden Theiles, in dessen Gebiete das Werk einheimisch ist, sondern auch den Gesetzen und Vorschriften des anderen Theiles, in dessen Gebiete der vertragsmäßige Schutz gewährt werden soll, entsprochen worden ist.
Ellenben a magyar korona országai és a Németbirodalom közti viszonyt illetőleg a szerződésszerű védelem attól függ, hogy a föltételek és alakszerűségek tekintetében ne csak azon szerződő fél törvényei és szabályai tartassanak meg, a melynek területén a mű hazai mű, hanem azon másik fél törvényei és szabályai is, a melynek területén a szerződésszerű védelem nyújtandó lesz.
Als Bedingungen und Förmlichkeiten im Sinne dieses Artikels sind insbesondere der Vorbehalt des Uebersetzungsrechts und der Beginn der Uebersetzung innerhalb einer bestimmten Frist anzusehen; das Gleiche gilt von dem Vorbehalte des Rechtes der öffentlichen Aufführung bei musikalischen Werken.
A jelen czikk értelmében föltételeknek és alakszerűségeknek kell tekinteni különösen a forditási jog fentartását és a forditásnak megkezdését meghatározott határidőn belül; ugyanez áll a zeneművek nyilvános előadási jogának fentartásáról.

Artikel IV.Bearbeiten

Das ausschließliche Uebersetzungsrecht dauert hinsichtlich der Sprachen, in denen nicht eine rechtmäßige und vollständige [134] Uebersetzung herausgegeben worden ist, keinenfalls länger als drei Jahre nach der Herausgabe des Werkes.

IV. czikk.Bearbeiten

A kizárólagos forditási jog azokra a nyelvekre, a melyeken jogszerű és teljes forditás nem jelent meg, semmi esetre sem tart tovább, mint a mű megjelenését követő három évig.
Bezüglich der Sprachen, in denen eine solche Uebersetzung rechtzeitig herausgegeben ist, endigt das Uebersetzungsrecht erst fünf Jahre nach dieser Herausgabe.
Azokra a nyelvekre, a melyeken ily forditás kellő időben megjelent, a forditási jog csak e megjelenést követő öt év múlva ér véget.
Bei Berechnung der Fristen ist das Kalenderjahr der Herausgabe des Werkes oder der Uebersetzung nicht mitzuzählen.
A határidők számításánál a mű vagy a forditás megjelenésének naptári éve be nem számitandó.

Artikel V.Bearbeiten

Die durch dieses Uebereinkommen gewährleisteten Rechte stehen nicht nur den Urhebern, sondern auch ihren Rechtsnachfolgern, mit Einschluß der Verleger, zu, gleichviel ob das Urheberrecht als solches oder nur zur Ausübung auf den Rechtsnachfolger übergegangen ist.

V. czikk.Bearbeiten

A jelen egyezménynyel biztositott jogok nemcsak a szerzőket, hanem jogutódaikat is, a kiadókat szintén ideértve, egyaránt megilletik, akár a szerzői jog, mint olyan, akár annak csupán gyakorlata szállott át a jogutódra.
Damit die Urheber bis zum Beweise des Gegentheils als solche angesehen und demgemäß von den Gerichten der vertragschließenden Theile zur Verfolgung ihrer Rechte zugelassen werden, genügt es, wenn ihr Name in der üblichen Weise auf dem Werke angegeben ist.
Hogy a szerzők az ellenkező bizonyításáig ilyenekűl tekintessenek, s ehhez képest a szerződő felek bíróságai előtt jogaik érvényesítése végett fölléphessenek, elég, ha nevük a művön a szokásos módon ki van téve.
Bei anonymen oder pseudonymen Werken ist der Herausgeber, und wenn ein solcher nicht oder nicht mit seinem wahren Namen angegeben ist, der Verleger berechtigt, die dem Urheber zustehenden Rechte wahrzunehmen.
Névtelenül vagy álnév alatt megjelent művekre nézve a szerkesztő és ha ilyen nincs megnevezve vagy nem valódi nevével szerepel, a kiadó van jogositva a szerzőt illető jogok érvényesítésére.
Der Herausgeber und der Verleger gelten in diesen Fällen ohne weiteren Beweis als Rechtsnachfolger des anonymen oder pseudonymen Urhebers.
A szerkesztőt és a kiadót ezekben az esetekben minden további bizonyitás nélkül a névtelen vagy álnevű szerző jogutódja gyanánt kell tekinteni.

Artikel VI.Bearbeiten

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Uebereinkommens sollen in keiner Beziehung das jedem der beiden vertragschließenden [135] Theile zustehende Recht beeinträchtigen, durch Maßregeln der Gesetzgebung oder inneren Verwaltung die Verbreitung, die Aufführung, die Ausstellung oder das Feilbieten eines jeden Werkes oder Erzeugnisses zu überwachen oder zu untersagen.

VI. czikk.Bearbeiten

A jelen egyezmény rendelkezései semmi tekintetben sem csorbitják a két szerződő fél mindenikének azt a jogát, hogy törvényhozási vagy beligazgatási intézkedésekkel bármely mű vagy termék terjesztését, előadását, kiállitását vagy elárusitását felügyelet alá helyezhessék vagy megtilthassák.
Jedem der beiden vertragschließenden Theile bleibt gleicherweise das Recht gewahrt, im eigenen Gebiete die Einfuhr solcher Werke zu verbieten, welche nach seinen inneren Gesetzen oder in Gemäßheit seiner Verabredungen mit anderen Mächten als unerlaubte Wiedergabe erklärt sind oder erklärt werden.
Hasonlóképen fentartatik a két szerződő fél mindenike részére az a jog, hogy saját területükön megtilthassák oly műveknek behozatalát, melyek belföldi törvényeik szerint vagy más hatalmasságokkal létrejött megállapodásaik értelmében meg nem engedett többszörösitéseknek vannak nyilvánítva vagy fognak nyilváníttatni.

Artikel VII.Bearbeiten

Die Bestimmungen dieses Uebereinkommens sollen auch auf die vor Beginn der Wirksamkeit desselben vorhandenen Werke Anwendung finden. Jedoch können begonnene Vervielfältigungen und Nachbildungen, deren Herstellung bisher nicht verboten war, vollendet und gleich den bereits erlaubterweise hergestellten verbreitet werden.

VII. czikk.Bearbeiten

A jelen egyezmény rendelkezéseit a hatályának kezdete előtt létezett művekre is alkalmazni kell. Azok a megkezdett többszörösitések és utánképzések azonban, melyeknek előállitása eddig tiltva nem volt, befejezhetők és épen úgy, mint a megengedett módon már előállitottak, terjeszthetők.
Desgleichen können die Vorrichtungen zur Vervielfältigung oder Nachbildung (Abdrücke, Abgüsse, Platten, Steine und Formen), deren Herstellung bisher nicht verboten war, zu besagtem Zwecke noch während eines Zeitraums von vier Jahren, vom Beginne der Wirksamkeit des gegenwärtigen Uebereinkommens an, benutzt werden.
Hasonlóképen a többszörösitésre vagy utánképzésre szolgáló készülékek (lenyomatok, tömöntvények, lapok, kövek és formák), melyeknek előállitása eddig tiltva nem volt, a jelen egyezmény hatályának kezdetétől számitva még négy éven át használhatók az emlitett czélra.
Die Verbreitung solcher Vervielfältigungen oder Nachbildungen und die fernere Benutzung der bezeichneten Vorrichtungen ist aber nur dann gestattet, wenn diese Gegenstände in Folge eines von [136] der betheiligten Partei binnen drei Monaten nach Beginn der Wirksamkeit des gegenwärtigen Uebereinkommens gestellten Ansuchens in einem Inventare verzeichnet und mit einem besonderen Stempel versehen worden sind. Die näheren Bestimmungen hierüber werden durch die Verwaltungsbehörden getroffen.
Az ilyen többszörösitéseknek vagy utánképzéseknek terjesztése és a jelzett készülékeknek további használata azonban csak akkor van megengedve, ha ezek a tárgyak az érdekelt félnek a jelen egyezmény hatályának kezdetét követő három hónapon belül előterjesztett kérelme folytán leltárba fölvétettek és különös bélyeggel elláttattak. A részletes határozatokat e tárgyban a közigazgatási hatóságok állapitják meg.
Die vor Beginn der Wirksamkeit des gegenwärtigen Uebereinkommens rechtmäßig zur Aufführung gebrachten dramatischen, musikalischen und dramatisch-musikalischen Werke können auch ferner frei aufgeführt werden.
A jelen egyezmény hatályának kezdete előtt jogosan előadott szinművek, zeneművek és zenes szinművek ezentúl is szabadon előadhatók.

Artikel VIII.Bearbeiten

Das gegenwärtige Uebereinkommen wird durch zehn Jahre von dem Tage ab, an welchem es in Wirksamkeit tritt, in Kraft bleiben.

VIII. czikk.Bearbeiten

A jelen egyezmény tiz évig marad hatályban attól a naptól számitva, a melyen életbe lép.
In dem Falle, daß keiner der vertragschließenden Theile zwölf Monate vor dem Ablaufe des zehnjährigen Zeitraums das gegenwärtige Uebereinkommen aufkündigt, bleibt dasselbe in Kraft bis zum Ablauf eines Jahres, von dem Tage ab gerechnet, an welchem einer der vertragschließenden Theile die Kündigung erklärt.
Abban az esetben, ha tizenkét hónappal a tiz évi időtartam lejárta előtt a szerződő felek egyike sem mondja fel a jelen egyezményl, az hatályban marad egy évig attól a naptól számitva, a melyen a szerződő felek egyike a felmondási nyilatkozatot megteszi.

Artikel IX.Bearbeiten

Das gegenwärtige Uebereinkommen soll ratifizirt, und die Ratifikations-Urkunden sollen sobald als möglich in Berlin ausgetauscht werden; es wird mit Beginn des fünfzehnten Tages nach dem Tage, an welchem der Austausch der Ratifikationen erfolgt ist, in Wirksamkeit treten.

IX. czikk.Bearbeiten

A jelen egyezmény meg fog erősittetni és a megerősitési okiratok, mihelyt lehetséges, Berlinben ki fognak cseréltetni; az egyezmény életbe lép a tizenötödik nap kezdetén azon nap után, a melyen a megerősitési okiratok kicserélése történt.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten das Uebereinkommen [137] unterzeichnet und mit ihrem Wappen gesiegelt.
Ennek hiteléül mindkét fél meghatalmazottjai az egyezményt aláirtak és czímerükkel megpecsételték.
So geschehen in zweifacher Ausfertigung in Berlin, am 30. Dezember im Jahre Eintausend achthundertneunundneunzig.
Kelt két példányban Berlinben, ezernyolczszázkilenczvenkilenczedik évi Deczember hó 30 ik napján.
(L. S.) Bülow.
(L. S.) Szögyény.
(L. S.) Bülow.
(L. S.) Szőgyény.


__________________


Das vorstehende Uebereinkommen ist ratifizirt worden, und die Auswechselung der Ratifikationen hat am 9. Mai 1901 in Berlin stattgefunden.


Schlußprotokoll.Bearbeiten

Im Begriffe, zur Vollziehung des unter dem heutigen Datum abgeschlossenen Uebereinkommens zu schreiten, haben die unterzeichneten Bevollmächtigten das Nachstehende verabredet:

Zárójegyzőkönyv.Bearbeiten

Mielőtt a mai kelet alatt kötött egyezmény aláirásához fogtak volna, az alulirott meghatalmazottak a következőkben állapodtak meg:

Zu Artikel I und II.Bearbeiten

In Betreff des Verhältnisses zwischen den im Oesterreichischen Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern einerseits und dem Deutschen Reiche andererseits besteht Einverständniß darüber:

az I és II ezikkekhez.Bearbeiten

Egyfelől az ausztriai birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok, másfelől pedig a Németbirodalom közti viszonyt illetőleg egyetértés áll fenn arra nézve:
1. daß die in dem einen Gebiet erschienenen Werke inländischer Urheber in dem anderen Gebiete nicht als einheimisch gelten und deshalb nur den vertragsmäßigen Schutz genießen;
1. hogy belföldi szerzőknek az egyik területen megjelent művei nem tekinthetők a másik területen hazai műveknek és ezért csak szerződésszerű védelemben részesülnek;
2. daß einem Werke, soweit dasselbe durch die Gesetzgebung des einen [138] Theiles nur vermöge seines Erscheinens geschützt wird, der vertragsmäßige Schutz nur dann zukommt, wenn es auch nach der inländischen Gesetzgebung des anderen Theiles als in dem Gebiete des ersteren Theiles erschienen gilt.
2. hogy valamely művet, a mennyiben azt az egyik fél törvényhozása csak megjelenésénél fogva védi, szerződésszerű védelem csak akkor illet, ha a mű a másik félnek belföldi törvényhozása szerint is az előbb emlitett fél területén megjelentnek tekintendő.
Das gegenwärtige Protokoll, welches ohne besondere Ratifikation, durch die bloße Thatsache der Auswechselung der Ratifikationen des Uebereinkommens, auf welches es sich bezieht, als von den vertragschließenden Theilen gebilligt und bestätigt anzusehen ist, wurde in doppelter Ausfertigung am 30. Dezember Eintausend achthundertneunundneunzig zu Berlin unterzeichnet.
A jelen jegyzőkönyv, mely külön megerősítés nélkül is, a vonatkozó egyezménymegerősitő okiratok kicserélésének puszta ténye által, a szerződő felek részéről elfogadottnak és jóvahagyottnak fog tekintetni, ezernyolczszázkilenczvenkilenczedik évi Deczember hó 30 ik napján Berlinben két példányban iratott alá.
Bülow.
Szögyény.
Bülow.
Szőgyény.